بچینگ

batching

دسته بندی ، بچ بچ کردن

 

 

Posted on