میلگرد انتظار

میلگرد ی که به اندازه ۵۰ تا۸۰ سانتی متر از پی بیرون می آید.

آرماتور انتظار/ Reinforcement Dowel / میلگرد انتظار/ Dowel Bar / میلگرد ریشه

میلگردهای یک عضو بتنی که اجرای ان در یک مرحله امکان پذیر نیست و برای ادامه آرماتور بندی بیرون گذاشته میشوند.و زمینه را برای ادامه بتن‌ریزی و یا توسعه سازه فراهم می‌کند و تا زمان شروع ادامه کار  در انتظار اجرای آرماتور بندی ، بیرون می ماند.
آرماتور انتظار در اتصال بین عضوهای مختلف بتنی و لایه‌های مختلف یک عضو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کاربردهای میلگرد انتظار :

اتصال ستون به فونداسیون
اتصال دال به ستون
ادامه دال
ادامه ستون
اتصال ستون به تیر
ادامه تیر
اتصال راه‌پله به دال
ادامه سقف

Posted on