اگزاست فن کانالی

فن کانالی

اگزاست فن بین کانالی

نوعی هواکش صنعتی است که برای هدایت هوا و تخلیۀ آن در داخل کانال های طویل استفاده می شود.

 

 

Posted on