اگزاست فن دیواری

اگزاست فن دیواری

WALL FAN

هواکش دیواری ، فن  دیواری ، فن دیواری، اگزوزفن دیواری

نحوه نصب اگزاست فنی دیواری بصورت قائم بر روی دیوار ، یا پنجره است.

اعلب از نوع هواکش آکسیال هستند.

هواکش های آکسیال دیواری از نظر کاربردی هم بعنوان اگزاست فن و هم بلوئر هوا قابل استفاده هستند.

 

Posted on