روتور

چرخانه یا روتور از اجزای اصلی الکتروموتور است.

روتور (rotor) یک قطعه متحرک از یک سیستم الکترومغناطیسی در موتور الکتریکی یا ژنراتور الکتریکی  و یا آلترناتور  است. چرخش روتور به دلیل تعامل بین سیم‌پیچ‌ها و میدان‌های مغناطیسی است که در اطراف محور روتور تولید گشتاور می‌کنند.

انواع روتور

روتور قفس سنجابی (squirrel cage rotor)

روتور استوانه‌ای (cylindrical rotor)

قطب برجسته (salient pole rotor)

روتور سیم پیچی (wound rotor)

Posted on