جاروبک

از اجزای یک الکترو موتور .جاروبک (Brush) یا اصطلاحاً زغال قرار دارد که روی پایه‌های فنری سوار شده‌اند و با چرخش کموتاتور، با آن تماس فیزیکی دارند. در نتیجه این تماس، جریان سیم‌پیچ‌ متناظر با هر بخش از کموتاتور برقرار می‌شود.

جاروبک  وظیفه انتقال جریان به کلتور گردان را به عهده دارد.

Posted on