شیر و شکر

از اصطلاحات معماری سنتی ایران ، شیرو شکر دو نوع گچکاری است

شیر نوعی گچکاری ظریف و کم ضخامت و شکر گونه ای  دیگر از گچکاری است که از اولی ضخیم تر است .

 

گچ کاری شیرو شکر در کرمانشان و کردستان به ظریفکاری معروف هستند .

Posted on