درپوش لوله بخاری

وسیله ای برای پوشاندن و مسدود کردن محل عبور لوله بخاری از داخل در فصل گرما.

تشکیل شده از دو قطعه درب و حلقه دور ان

Posted on