آزمایش هیدرومتری خاک

از انواع آزمایش دانه بندی خاک بدین منظور از دستگاه آزمایش خاک با نام هیدرومتر استفاده می شود. دستگاه ازمایش خاک هیدرومتر دارای چگالی ثابت و معینی است. آزمایشات خاک هیدرومتری بر پایه قانون استوکس در ته نشینی ذرات می باشد.

 

Posted on