ادعای غبن

در صورتی که یکی از طرفین ادعا کند در معامله‌ای دچار ضرر شده است، در اصطلاح حقوقی به آن ادعای غبن گفته می‌شود.

ادعای غبن یکی از شرایط فسخ معامله است.

Posted on