اظهارنامه

اظهارنامه متنی نوشته ای است که نویسنده در آن یک تقاضایی قانونی را ثبت نموده . بعد از طی مراحل قانونی، اظهارنامه از سوی مأمور قانون به طرف دیگر اعلام می‌شود.

 

Posted on