اعراض

در لغت به معنای روی گردانیدن و انصراف است.

در فقه و حقوق ایران به عملی گفته می‌شود که شخص، داوطلبانه از مالکیت خود نسبت به مالش صرف‌نظر می‌کند،

مالک به هر دلیلی از مالش چشم‌پوشی کند.

Posted on