آزمایش خاک نفوذ استاندارد

 

آزمایش مکانیک خاک  SPT

آزمایش خاک نفوذ استاندارد از انواع آزمایش مکانیک خاک  است. یکی از مهم ‌ترین آزمایش های مکانیک خاک نظام مهندسی برای تعیین تیپ خاک، آزمایش نفوذ استاندارد اس پی تی است.
نحوه اجرای  آزمایش خاک نفوذ استاندارد

یک وزنه ۶۳.۵ کیلوگرمی از فاصله ۷۶ سانتی ‌متری سقوط‌ می ‌کند و تعداد ضربات لازم برای نفوذ وزنه در عمق مشخصی از خاک تعیین شده و براساس نتایج به دست آمده، تیپ خاک مشخص می ­شود.

عدد اس پی تی بدست آمده به نوع خاک، دانسیته نسبی، تاریخچه تنش، روش استفاده شده و … وابسته است.

هر چه عدد SPT آزمایش مکانیک خاک بزرگتر باشد، سختی و تراکم خاک بیشتر خواهد بود.

Posted on