آزمایش خاک ظرفیت باربری

آزمایش خاک ظرفیت باربری

آزمایش خاک کالیفرنیا CBR

آزمایش خاک ظرفیت باربری از انواع آزمایش مکانیک خاک است ازمایش سی بی آر یکی از آزمایشاتی است که به واسطه آن می توان برای خاک یک قرضه یا خاک محل موردنظر، حداکثر فشار قابل اعمال را محاسبه کرد. با انجام آزمایش خاک ساختمان CBR می توان حداکثر فشار قابل اعمال به خاک زیر پی ساختمان را تعیین نموده و بر اساس آن ابعاد پی ساختمان را طراحی نمود.
در راهسازی ، عدد CBR گزارش شده توسط آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در انعکاس مقاومت برشی خاک و تحمل آن در برابر بارهای ترافیکی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

به عبارت دیگر ارزش ازمایش خاک ساختمان CBR در راهسازی بسیار زیاد است و CBR خاک یکی از مهم ترین عوامل در طراحی ضخامت رویه راه ها است. به طوری که با تعیین عدد CBR می توان ظرفیت باربری خاک بستر و کلیه لایه های روسازی از قبیل زیر اساس و اساس را تعیین نموده و بر طبق آن ضخامت لایه ها را بدست آورد.

 

Posted on