آزمایش خاک هم ارز ماسه ای

آزمایش SE

آزمایش خاک  هم ارز ماسه ای از انواع آزمایش مکانیک خاک است.. ازمایش خاک اس ایی  برای تعیین نسبت حجم ماسه به کل خاک و همچنین تعیین میزان جذب آب ریزدانه و تورم آن ها به کار می رود.

به طوری که در اغلب کارگاه های ساختمانی و عمرانی آزمایش خاک ساختمان SE ملاک پذیرش ماسه برای خرید و یا استفاده آن در بتن می باشد. چراکه وجود ماسه زیاد در مقایسه با ریزدانه ها در خاک ، در زیرسازی راه ها و نیز احداث سدهای خاکی ، باعث پایین آمدن درصد رطوبت بهینه و رسیدن سریع تر خاک به تراکم نسبی بهینه می گردد.

Posted on