آزمایش خاک تحکیم

آزمایش تحکیم خاک از انواع آزمایش مکانیک خاک است. از آزمایش تحکیم خاک برای سنجش واکنش خاک در برابر بارهای فشاری و برآورد میزان نشست خاک استفاده می ­شود. به عبارتی با انجام ازمایش تحکیم مکانیک خاک می توان به دو هدف دست پیدا کرد. به طوری که می توان با قرار دادن یک بار ثابت بر روی خاک تغییر شکل آن را با گذشت زمان اندازه گیری نمود. این اندازه گیری در ازمایش تحکیم خاک تا جایی ادامه می یابد که خاک مورد نظر تحت بار وارده، تغییر شکل ندهد.

از طرفی با انجام ازمایش تحکیم مکانیک خاک می توان بار های مختلف را بر روی خاک اعمال نموده و تغییر شکل های نهایی خاک را در پایان هر مرحله اندازه گیری نمود تا در نهایت رابطه ای بین نشست و بارهای مختلف مشخص گردد.

 

Posted on