آزمایش خاک برش مستقیم

 از انواع آزمایش مکانیک خاک  است.

مقاومت برشی خاک یکی از پارامترهای مهم در طراحی های ژئوتکنیکی است که در تحلیل مسائلی مانند محاسبه فشار جانبی خاک ، ظرفیت باربری پی ها، پایداری شیب ها، سدهای خاکی و دیگر مسائل ژئوتکنیکی به کار می رود. آزمایش خاک برش مستقیم به علت کاربرد فراوان در درک رفتار مکانیکی خاک بسیار مورد توجه است.

انواع آزمایش خاک برش مستقیم

آزمایش خاک برش مستقیم آزمایشگاهی

آزمایش خاک برش مستقیم برجا

 

 

Posted on