فیلپا

پیل پا

از اصطلاحات معماری سنتی ایران ، پایه ها یا ستونها در پاره ای از بنا ها مانند شبستان مسجدها ، امام زاده ها ، چهار طاقی ها ، گنبد ها و …. بر آن استوار است .

فلیپاها را معمولا از سنگ و آجر یا چوب می ساختند ،

Posted on