غلام در گردش

مرد گرد

از اصطلاحات معماری سنتی ایران. غلام در گردش  راهرو ویا پاگردی که پیرامون گنبد یا حیاط می گردد غلام گردشی  می نامند این راهرو معمولا به صورت ایوان نیز سر پوشیده می باشد .

Posted on