ضریح

از اصطلاحات معماری سنتی ایران . ضریح  پوشینه ای است که پیکره امامان ،امام زاده ها و پیران را در خود نگهه می دارد ضریحهای دارای صندوقی مشبک هستند و آنها را قفل می کنند .

 

Posted on