املاک جاری

املاک جاری املاکی می باشد که سابقه‌ی ثبت در دفتر املاک را ندارند.

صدور سند مالکیت نسبت به املاک جاری وقتی امکان پذیر است که تحدید حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهی نسبت به اصل و تحدید بلامعارض سپری شده باشد.

 

 

Posted on