بهای عادله ملک

بهای عادلانه‌ی ملک همان بهای ملک است که به قیمت روز محاسبه می‌شود.

Posted on