بتن زیر آب

از انواع بتن  مخصوص بتن ریزیدر زیر تراز آبی

تاسیسات بندرگاه
شمع گذاری پل‌ها در رودخانه‌ها
سازه‌های صنایع آبی
سیستم های مترو
شفت‌های عمیق در زمین‌های ناپایدار
روش استاندارد، پمپاژ یک مخلوط اصلاح شده مناسب از طریق یک پمپ بتنی استاندارد است. انتهای لوله تحویل باید به اندازه کافی در بتن تازه فرو رود.
لوله را به تدریج بالا می‌آورند، اما انتهای پایینی آن همیشه باید به اندازه کافی در بتن غوطه ور باشد تا از ورود آب به داخل لوله جلوگیری شود.

Posted on