بتن کنترل شده در برابر انقباض

از انواع بتن که با روش های عمل آور ی و استفاده از افزودنی های کاهش انقباض ترک خوردن بتن را به حداقل می رسانند.
جلوگیری از ترک خوردگی به دوام بتن کمک می کند، زیرا ترکها باعث نفوذ آب و آلاینده‌ها می‌شوند. استانداردهای ساختمانی موجود محدودیت‌هایی را برای عرض ترک ها بسته به شرایط محیطی که در آن سازه ساخته شده و عمر مفید آن تعیین کردند.
انواع انقباض بتن
مهمترین و شدیدترین انواع انقباض عبارتند از : انقباض شیمیایی بتن ، انقباض پلاستیک بتن ، انقباض ناشی از خشک شدن بتن ، انقباض خود به خودی بتن و انقباض کربناسیون بتن .

Posted on