خاک سنگ

Stone Dust

یکی از محصولات جانبی خردایش سنگ در حین فرآیند سنگ‌شکنی است.  بسیار مناسب برای اجرای اساس و زیراساس و یا بستر روسازی‌های سنگی است.

ساختار پودری و نرم خاک سنگ به همراه ظرفیت باربری بسیار بالای آن، از خصوصیات ویژه ان است.  خاک سنگ به عنوان ماده پرکننده و مسطح کننده نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Posted on