ماسه مصنوعی

از خردایش سنگ های بزرگ   تولید میشود.

پس از خردایش ریز دانه بندی و شسته میشود.

Posted on