ماسه شبه گرد

این نوع ماسه ظاهر کاملا گرد ندارند و برخی گرد و برخی گوشه دار هستند.

Posted on