ماسه مخلوط

این نوع ماسه شکل خاصی ندارند. با اشکال مختلف در هم امیخته است.

Posted on