قبه سری

از اصطلاحات معماری سنتی ایران

قبه سری نورگیرها ی برجسته حمام  می باشد.

این نور گیر ها که بر روی آنها شیشه قرار دارد ، در قابهای مربع یا مستطیل فلزی بر روی جامها یا گلخانه ها واقع است .

Posted on