فصیل

از اصطلاحات معماری سنتی ایران

فصیل  دیوار کوتاه درون حصار یا درون باره شهر

 

Posted on