چک تضمین شده

چک تضمینی

چک تضمین شده رمزدار توسط بانک صادر می شود. در صورتی که صاحب حساب درخواست صدور چک تضمین شده کند معادل آن پول از در خواست کننده دریافت و  این چک صادر می شود.

امکان نقد کردن در همه شعبه های بانک صادر کننده چک وجود دارد. چک تضمینی از جهت تضمین پرداخت شبیه به چک تایید شده است، اما تفاوت چک تضمین شده این است که صادر کننده آن بانک است، در صورتی که صادر کننده چک تایید شده خود شخص صاحب حساب است. چک تضمین شده تفاوتی با پول رایج ندارد، چراکه وصول آن حتمی است.

Posted on