آگهی ثبت عمومی

اولین آگهی که به منظور ثبت املاک توسط اداره ثبت منتشر می شود موضوع ماده 9 قانون ثبت ، آگهی ثبت عمومی است.

انتشار آگهی ثبت عمومی فقط یک نوبت در یک روزنامه کثیرالانتشار آگهی می شود.

 

 

Posted on