آگهی مقدماتی

موضوع ماده 10 قانون ثبت

انتشار آگهی مقدماتی باید در سه نوبت ظرف 30 روز : روز اول و پانزدهم و سی ام منتشر گردد.

Posted on