آچار کوپلر

ابزاری برای اتصال کوپلینگ و بستن کوپلر میلگرد در ارماتور بندی

 

Posted on