مولتی متر آنالوگ

از انواع مولتی متر که  بر پایه یک میکرومتر ساخته می شود و دارای عقربه ای است که بر روی صفحه مقیاس حرکت می کند.

 

Posted on