کاپر فویل

کاپر فویل ورقهای بسیار نازک مسی است که پشت آنها چسب دارد.

در ساخت شیشه های تیفانی کاربرد دارد.

Posted on