ماژول آرفید آسانسور

ماژول آر اف آی دی  احضار آسانسور

ماژول  آسانسور RFID

ماژول قابل نصب بر روی تابلو فرمان آسانسور برای  کنترل بیشتری بر عبور و مرور تردد.

لذا تنها افرادی که دارای کارت و یا تگ تردد هستند می توانند از آسانسور استفاده کنند.

با نصب دستگاه کارتخوان در اسانسور و یا پنل آسانسور مجهز به کارتخوان  ماژول آرفید قابل استفاده می باشد.

این محصول را پس از  نصب میتوان به دو روش راه اندازی کرد:

روش اول:

در حالت عادی کل پنل غیر فعال است و وقتی کاربر کارت یا تگ را نزدیک سنسور میکند، تمام شستی های پنل فعال می شوند. در این روش کاربر مجاز با استفاده از کارت یا تگ RFID میتواند به تمام طبقات دسترسی داشته باشد.

روش دوم:

در حالت عادی کل پنل غیر فعال است و با نزدیک کردن کارت یا تگ  کاربر مجاز با استفاده از آسانسور فقط به طبقه یا طبقاتی که کارت یا تگ برای آن تعریف شده میتواند دسترسی داشته باشد.

Posted on