قناس

از اصطلاحات معماری سنتی ایران ، قناس بنایی که دارای کجی باشد ، یا زمین آن چهار گوش کامل نباشد.

 

Posted on