عوض

عوض عبارت است از آنچه که در ازای چیزی دیگر که ارزشمند است قرار می‌گیرد و به عنوان بهای آن پرداخت می‌شود.

مثلا  چیزی که در مقابل مالک شدن ملک از طرف خریدار به فروشنده داده می شود.

Posted on