ریوبی

Ryobi

ریوبی تولید کننده ابزار برقی است.

دفتر مرکزی ریوبی در ژاپن است؛ اما تاسیسات تولیدی این شرکت در سراسر جهان قرار دارد.

Posted on