کاروانسرا

از اصطلاحات معماری سنتی ایران ،  کاروانسرا جای بیتوته و استراحت کاروانیان و سفرگران در روز گاران قدیم بوده است . کاروانسرا دارای دری بزرگ و چوبی به نام دروازه بود که شبها برای نگهداری از جان و مال به سرآوردگان آن بسته می شد .

Posted on