اکسس کنترل تشخیص چهره

اکسس کنترل تشخیص چهره از انواع اکسس کنترل بیومتریک است که از تشخیص چهره افراد برای امکان دسترسی به کاربر استفاده میکند.

Posted on