اکسس کنترل بیومتریک

اکسس کنترل بیومتریک از انواع اکسس کنترل است که از بیومتریک برای شناسایی کاربران استفاده میکند.

انواع اکسس کنترل بیومتریک

اکسس کنترل اثر انگشتی

اکسس کنترل تشخیص چهره

اکسس کنترل عنبیه چشم

Posted on