اکسس کنترل کارتی

اکسس کنترل کارتی از انواع اکسس کنترل است . که با نشان دادن کارت مخصوص به فرد اجازه دسترسی،و تردد میدهد.

 

 

Posted on