اکسس کنترل کدینگ

 

 

اکسس کنترل رمزی

اکسس کنترل کدینگ از انواع اکسس کنترل است که افراد می بایست کد مربوط به خود را به وسیله صفحه شاستی تعبیه شده وارد نمایند و سپس دستگاه اجاره تردد را به آن شخص می دهد. این شماره می تواند شماره انحصاری آن فرد باشد و یا شماره ای عمومی که به یک گروه اختصاص داده شده است.

 

 

 

Posted on