کاسه

گودی

از اصطلاحات معماری سنتی ایران ، کاسه هر قسمت از مقرنس را کاسه گویند .

Posted on