اساس مقطع

اساس مقطع یا مدول مقطع که یکی از مهم ترین مباحث آزمون محاسبات می باشد.از این پارامتر در طراحی تیرها و تیر-ستون ها استفاده می‌شود.

یکی از مشخصات هندسی مقطع هست که در دو حالت الاستیک و پلاستیک معرفی و محاسبه می‌شود.

 

Posted on