سیستم کنترل ارتعاش سازه

سیستم کنترل ارتعاش ساختمان

ابزارهایی که برای کاهش و مستهلک نمودن نیروی زلزله مورد استفاده قرار می گیرند به عنوان سیستم کنترل ارتعاشات در سازه شناخته می شوند.

با استفاده از سیستم های مستهلک کننده انرژی و هدایت نیروهای وارد به سازه به طرف این قسمت ها، می توان از ایجاد خسارت در اعضای اصلی سازه جلوگیری نمود

ابزار‌های کاهش ارتعاشات سازه بر اساس نیاز سازه ساخته میشود.

در طول مدت عمر سازه ها نیروهای مختلفی به سازه وارد می شوند که یکی از مهم ترین این نیروها نیروی ناشی از حرکت پایه سازه یا زلزله است.

در طراحی سازه ها اهداف مختلفی از جمله افزایش ایمنی سازه، کاهش هزینه و افزایش سرعت ساخت، افزایش بهره وری سازه و … در نظر گرفته می شود. یکی از مهم ترین این اهداف ، حذف خسارت های جانی احتمالی در حین و بعد از وقوع زلزله است. امروزه در کنار این هدف اصلی، کاهش آسیب ها و خسارت های مالی وارد بر سازه و کاهش هزینه های تعمیر یا بازسازی پس از زلزله هدفی مهم به شمار می رود.

 

روش های کنترل ارتعاش سازه

میراگر

جداساز پایه

 

سیستم های کنترل ارتعاشات در حالت کلی  به سه دسته تقسیم بندی میشوند.

سیستم کنترل ارتعاشات فعال

سیستم کنترل ارتعاشات غیر فعال

سیستم کنترل ارتعاشات نیمه فعال

 

 

Posted on