سیستم کنترل ارتعاشات فعال

سیستم کنترل ارتعاشات فعال Active

از انواع سیستم کنترل ارتعاشات سازه ، در سیستم کنترل فعال در حین ایجاد ارتعاش در سازه اطلاعاتی از تحریک خارجی شامل شتاب زمین و وضعیت سازه شامل جابجایی، سرعت، و شتاب بخش های مختلف، توسط گیرنده ها به هسته پردازش اصلی ارسال می شود. هسته پردازش سیستم کنترلی با تحلیل اطلاعات فوق بهترین پاسخ برای کاهش نیروها و تغییر شکل های ناشی از تحریک ایجاد شده در سازه را تعیین می کند. در این حالت با استفاده از روش ها و ابزارهای مختلف مانند جرم و سختی متغیر فعال، نیروی کنترلی مناسب به سازه اعمال می شود. به این صورت سیستم کنترل فعال با استفاده از انرژی خارجی در حین زلزله تغییرات لازم در مشخصات دینامیکی سازه را ایجاد می نماید.

این سیستم‌ دستگاههای قابل کنترلی هستند که توسط ابزار کمکی همواره در حال وارد کردن نیروهای کنترلی به ساختمان هستند. به عنوان مثال کابلی به ساختمان وصل می‌شود و در جهت خلاف نیروهای برشی وارده زلزله به ساختمان نیرو وارد میکند. سیستم‌ کنترل ارتعاشات فعال از غیر فعال موثرتر هستند، اما علی‌رغم عملکرد عالی، مشکل بزرگ هزینه‌های اجرایی و نگهداری را دارند. نمونه این گونه سیستم‌ها میراگر جرمی فعال (AMD) میباشد.

Posted on