میراگر مایع

میراگر مایع تنظیم شده

از انواع میراگر ، میراگرهای مایع تنظیم شده به صورت کلی عملکری مشابه میراگرهای جرمی تنظیم شده دارند. ایجاد نوسان در مخزن های مایع کم عمق نصب شده در بالای سازه، موجب ایجاد تلاطم در مایع درون این مخزن ها شده و به این صورت انرژی ارتعاشی وارد به سازه را مستهلک می کنند. در این حالت نیز مشابه میراگرهای جرمی تنظیم شده، فرکانس طبیعی تلاطم مایع درون مخزن با فرکانس ارتعاش غالب سازه هماهنگ می شود.

Posted on